Asset Publisher Asset Publisher

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwo Baligród 2006-2015

 

PLAN URZĄDZENIA LASU

sporządzony na lata od 2006 do 2015

dla Nadleśnictwa Baligród

w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2006 r.

 

I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI według stanu na 1.01.2006 r.

 

I.1. POWIERZCHNIA OGÓLNA NADLEŚNICTWA - 19291,37 ha

w tym według obrębów leśnych:

 

1) Baligród 11594,83 ha

2) Bukowiec 7696,54,58 ha

 

I.2. POWIERZCHNIA LASÓW – 19001,37 ha

w tym:

a) według pełnionych funkcji:

- lasów stanowiących rezerwaty przyrody 124,32 ha

- lasów uznanych za ochronne 18614,85 ha

- pozostałych lasów 262,20 ha

b) według grup kategorii użytkowania:

- gruntów zalesionych 18609,12,15 ha

- gruntów niezalesionych 130,05 ha

w tym: do odnowienia 0,00 ha

- gruntów związanych z gospodarką leśną 262,20 ha

 

I.3 POWIERZCHNIA POZOSTAŁYCH GRUNTÓW 290,00 ha

(GRUNTÓW NIELEŚNYCH) -

w tym: przeznaczonych do zalesienia 0,00 ha

 

II. ZESTAWIENIE ZADAŃ NA LATA OD 2006 DO 2015

II.1. ZADANIA OBLIGATORYJNE

 

II.1.1 Pozyskanie drewna w ilości nie większej niż:

769144 m3 grubizny netto,

w tym:

a) etat cięć w użytkowaniu rębnym 603593 m3 grubizny netto

b) etat cięć w użytkowaniu przedrębnym 4368,36 ha o miąższości szacunkowej 165551 m3 grubizny netto

 

II.1.2. Pielęgnowanie lasu na powierzchni nie mniejszej niż - 7483,10 ha

w tym:

a) pielęgnowanie zainwentaryzowanych upraw 551,83 ha

b) pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników 2562,91 ha

c) trzebieże 4368,36 ha

 

II.2. ZADANIA OKREŚLONE KIERUNKOWO:

II.2.1. Zadania dotyczące zalesień i odnowień:

a) zalesienia gruntów (przeznaczonych do zalesienia

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) - 0,00 ha

b) odnowienie halizn, płazowin i zrębów - 0,00 ha

c) orientacyjna powierzchnia odnowień drzewostanów przewidzianych

do użytkowania rębnego - 2177,72 ha

w tym zrębami zupełnymi - 0,00 ha

d) orientacyjna powierzchnia podsadzeń, dolesień i uzupełnień - 9,06 ha

e) orientacyjna powierzchnia wprowadzenia podszytów - 0,00 ha

f) orientacyjna powierzchnia melioracji - 1821,35 ha

w tym wodnych - 0,00 ha

g) pielęgnowanie nowozakładanych upraw - 2185,78 ha